Ga naar hoofdinhoud

privacy

Privacy Policy de Badmeesters

De Badmeesters hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen wij helder en transparant informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens van onze klanten en relaties.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens van onze klanten en relaties. De Badmeesters houden zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hierbij moet wel aangemerkt worden dat deze verordening op enkele vlakken conflicteert met andere wetgeving bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht van minimaal 7 jaar. De fiscale bewaarplicht is in dit geval leidend.

Bovenstaande brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
Verwerking van uw persoonsgegeven beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Indien u met ons in contact treedt teneinde een offerte uit te brengen of werkzaamheden uit te voeren beschouwen wij dit als toestemming om de noodzakelijke persoonsgegevens te verwerken en gedurende de wettelijke termijn te bewaren;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wijzen en deze mits deze niet conflicteren met de fiscale bewaarplicht respecteren.

Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.


Verwerken van persoonsgegevens van klanten en relaties

Persoonsgegevens van klanten en relaties worden door de Badmeesters verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
Administratieve doeleinden, zoals facturatie, offertes, onderhoud en dergelijke;
Het voor u uitvoeren van werk- en onderhouds opdrachten;
Het uitvoeren van de werkzaamheden als overeengekomen middels onderhoudscontracten;
Communicatie over onderhoud- en veiligheid gerelateerde onderwerpen;
Verzenden van nieuwsbrieven inzake zwembad onderhoud- en veiligheid gerelateerde zaken, alsmede relevante nieuwe ontwikkeling op wellness gebied;
Historie van geoffreerde en geleverde producten en diensten in het kader van toekomstige service en garantie.

Voor bovenstaande doelstellingen leggen de Badmeesters de volgende persoonsgegevens van u vast:

Voornaam c.q. initialen;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Adres;
Telefoonnummer(s);
E-mailadres;
IBAN nummer;
Website bezoek (IP-adres).

Uw persoonsgegevens worden door de Badmeesters opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde werkzaamheden voor de periode van:

Gedurende het klant leverancier traject en daarna tenminste voor 7 jaar conform de fiscale bewaarplicht.

Het bewaren van de klant/relatie gegevens na het beëindigen van de het zakelijk contact heeft als doel:

Het voldoen aan de fiscale bewaarplicht;
Het voldoen aan garantie- en service verplichtingen;
Bij hernieuwd zakelijk contact kunnen verstrekken van maximale service en efficiëntie.


Verstrekking aan derden

Uw gegevens kunnen wij aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven werkzaamheden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Het verzorgen van delen van de financiële administratie van onze onderneming;
Het verzorgen van de automatisering binnen onze onderneming;
Het verzekeren van bij onze dienstverlening behorende risico’s;
Het inschakelen van onderaannemers teneinde onderdelen van opdrachten of werkzaamheden uit te voeren;

Met deze partijen maken wij de noodzakelijke afspraken teneinde de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder worden uw gegevens niet aan andere partijen verstrekt zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Uitzondering hierop zijn verstrekkingen van persoonsgegeven waar de wet ons toe dwingt, hierbij moet u denken aan Fiscus, Politie en dergelijke. Ondanks de noodzakelijke afspraken met derden kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor hun handelen met uw persoonsgegevens.


Binnen de EU en de UK

De Badmeesters verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU en/of de UK.


Minderjarigen

Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Indien een minderjarige zich middels elektronische weg bij ons meldt is hier echter geen sluitende controle mogelijk en aanvaarden wij hiervoor geen aansprakelijkheid.


Bewaartermijn

De Badmeesters bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist is.


Beveiliging

De Badmeesters hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegeven van haar klanten en relaties te beschermen tegen onrechtmatige verwerking of gebruik. Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Alle personen die namens de Badmeesters van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
Wij hanteren een wachtwoord op onze systemen;
Onze IT-middelen zijn up to date beveiligd;
Wij maken back-ups van onze bestanden om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
Wij evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze medewerkers en onderaannemers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u hebben ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Het overdragen van dossiers geschiedt uitsluitend op afspraak met inachtneming van de overige wettelijke beperkingen zoals de fiscale bewaarplicht.


Akkoord verklaring met onze Privacy Policy

Indien u ons een opdracht verstrekt gaan wij er van uit dat u bekend bent en akkoord gaat met onze Privacy Policy en de hierin opgenomen voorwaarden en bepalingen.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.


Contactgegevens

De Badmeesters
Postbus 47
4328 ZG BURGH-HAAMSTEDE
De Roterij 4
4328 BA BURGH-HAAMSTEDE
0111-651056
info@debadmeesters.com

Heeft u een andere vraag?

Bel naar 0111 651056

plons binnen!

In Burgh-Haamstede wisselen we graag onze ideeën met u uit. In onze showroom tonen wij u ons portfolio, leveren we diverse producten uit voorraad en sturen we de badbouwmeesters aan.

De Roterij 4, 4328 BA  Burgh-Haamstede
0111 651056  info@debadmeesters.com

Maandag t/m vrijdag
9.00 - 12.00 uur
13.00 - 17.00 uur

zaterdag, zondag en feestdagen
gesloten (open op afspraak)

Back To Top